De dolda riskerna - gods som kräver 1.3 utbildning

Kategorier: ,
Skribent: Rode Gradin
Datum: 17 januari 2024

"Men jag jobbar varken med farligt gods eller transporter" - Du omfattas fortfarande av kompetenskrav på 1.3 utbildning. Vi förklarar varför!

Farligt gods regelverken* kan uppfattas som en komplicerad historia för verksamheter. Speciellt när farligt gods utgör bara en mindre del av huvuduppgiften, sortiment eller används som redskap. I de flesta fall omfattas verksamheter av kompetenskrav på 1.3 utbildning.

- Konsekvenserna blir lätt att verksamheter bryter mot reglerna omedvetet. Det finns många som saknar 1.3 utbildning vilket leder till brister som kan påverka arbetsmiljö, miljö och inte minst säkerheten i allmänhet, säger säkerhetsrådgivare Cristina Béguez.

- Den här juridiken måste göras lättillgänglig och lättförståelig för varje medarbetare om reglerna ska göra skillnad.

Det hör inte till ovanligheten att regelefterlevnaden gällande farligt gods inte uppdagas förens vid en poliskontroll eller kontroll hos speditörer. Då får verksamheter reda på att de behöver minst 1.3 utbildning.

Så ska du kontrollera om din verksamhet omfattas av 1.3 utbildning

Som nämnt, kan farligt gods utgöra bara en mindre del av din verksamhet trots att det är en av de mest vardagliga produkterna som används, avsänds eller hanteras. Det kan vara allt från bensin, gasol och färg till acetylen, sprayflaskor och parfym. Din verksamhet bör ställa sig följande frågor:

  • Vilka produkter/ämnen kör vi runt med i våra service/godsbilar?
  • Vilka produkter/ämnen avsänder vi från verksamheten?
  • Vad står det i säkerhetsdatabladen om avsnitt 14 ’’Transport information’’?
  • Finns de farligt gods inom någon process hos verksamheten?
  • Omfattas verksamheten av något undantag? Ta hjälp av en säkerhetsrådgivare för farligt gods som kan göra en bedömning.

- Många inom servicerelaterade yrken har ofta inställningen att ’’det här är ju bara något en alltid har med dig i bilen’’, eller i grossistrelaterade verksamheter ’’vi skickar ju inte så mycket av det här’’. Men det finns angelägna skäl till att göra rätt. En del av de mest vardagliga produkterna kan orsaka eller öka risk för olyckor vid en miss, säger Cristina.

Poliskontroll – från ordningsbot och böter till fängelse

Vid brist på 1.3 utbildning kan bot utfärdas. Oftast leder saknad kompetens till att det kan föreligga flera brister i processen, eftersom verksamheten inte känner till övriga farligt gods krav. Dessa brister kan leda till förelägganden, stoppade transporter och destruktion av stoppat gods.

Arbetsmiljö och säkerhet.

Det är arbetsgivarens ansvar att medarbetarna har den utbildningen som krävs för att bli upplyst om de faror och risker som finns i arbetet, förutom lagefterlevnaden enligt farligt gods. Eftersom det är arbetsgivarens ansvar kan denne få strafföreläggande vid farligt gods överträdelser. Vid en inträffad olycka eller tillbud med risk för allvarlig skada kan denne dömas till fängelse vid grov oaktsamhet.

*ADR-S, RID, IMDG-koden och IATA

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down