Produkter utan UN-nummer - så sorterar du dem

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 1 juli 2024

Produkter och ämnen som saknar UN-nummer kan göra klassificeringen, och därmed sorteringen, något mer utmanande. Vi berättar hur du löser det på ett enkelt sätt!

Farligt avfall är något som kan utgöra en risk för hälsa eller miljö. Det kan vara exempelvis kemikalier, elektronik, batterier och olja. Viktigt är att identifiera avfallets farliga egenskaper: brandfarligt, frätande, giftigt eller explosivt.

Klassificera avfallet

Trots att vissa produkter saknar UN-nummer, kan du använda annan information för att klassificera dem:

  • Säkerhetsdatablad (SDB): Dessa dokument innehåller detaljer om produktens farliga egenskaper och hanteringsinstruktioner.
  • Produktmärkning: Många produkter har symboler och varningstexter som indikerar deras farlighet.
  • Tillverkarens anvisningar: Tillverkare kan tillhandahålla information om korrekt avfallshantering.
Använd farligt avfallskod (EWC)

EWC-koder (European Waste Codes) är ett system för att klassificera avfall baserat på dess ursprung och egenskaper. Här är några vanliga koder:

  • 20 01 21*: Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
  • 20 01 23*: Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
  • 20 01 27*: Färg, bläck, lim och hartser som innehåller farliga ämnen
Utbildning och kommunikation

Se till att alla anställda är utbildade i hantering och sortering av farligt avfall, något som vi på Nemax erbjuder i form av en sorteringsutbildning. Regelbundna utbildningar och tydliga instruktioner gör det dagliga miljöarbetet enklare, samt kan förebygga misstag och olyckor.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down