Så påverkar den höjda terrorhotnivån transport av farligt gods

Kategorier: ,
Skribent: Rode Gradin
Datum: 18 september 2023

Säkerhetspolisens (SÄPO) bedömning av hotnivån i Sverige har höjts från nivå 3 till nivå 4. Det påverkar flera samhällsaktörer, inte minst verksamheter som omfattas av bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och järnväg.

Hotnivån är en vägvisning för berörda aktörer att fortsätta se över, och vid behov, vidta åtgärder för att minska risken för att terrorattentat ska inträffa. För farligt gods handlar det om att se över sina rutiner och riskbedömningar, för att utvärdera dem och anpassa transportskyddet.

Aktörer kan även behöva se över sin verksamhet som helhet. Det vill säga säkerheten kring lagring och hantering av det farliga godset, innan vidare transport.

Transportskydd

Transportskydd avser att transporter av farligt gods ska vara säkra och skyddas mot yttre hot. Det innebär åtgärder som ska förebygga, hindra eller begränsa att det farliga godset själs eller används i brottsligt syfte. Det ställer krav på ökad medvetenhet med utbildning och rutiner för bland annat lastning och lossning.

Mer om hotnivåskalan:

Det är SÄPO som fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Beslutet tas utifrån en samlad bedömning av information över tid. Nationellt center för terrorhotbedömning (NCT) bedömning utgör ett av de underlag som SÄPO baserar sin bedömning på.

Den höjda terrorhotnivån är ett strategiskt beslut som grundar sig på strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige.

Hotnivåskalan:

(1) Inget identifierat hot
(2) Begränsat hot
(3) Förhöjt hot
(4) Högt hot
(5) Mycket högt hot

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down