Vad är avfallshierarkin?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 26 juni 2024

Avfallshierarkin en grundläggande princip som hjälper oss att minimera miljöpåverkan och främja hållbarhet. Men vad innebär den egentligen? Här går vi igenom konceptet och dess olika nivåer.

Att arbeta enligt avfallshierarkin innebär att ständigt sträva efter förbättringar i avfallshanteringsprocessen. Från att förebygga avfall till att hitta innovativa sätt att återanvända och återvinna. Det inte bara hjälper miljön, utan kan även bidra till att minska kostnader och öka effektiviteten.

Avfallshierarkins fem nivåer

Avfallshierarkin är en struktur som prioriterar olika metoder för avfallshantering baserat på deras miljöpåverkan. Från mest önskvärd till minst önskvärd, är hierarkin uppdelad i fem nivåer:

  1. Förebyggande
  2. Återanvändning
  3. Materialåtervinning
  4. Energiutvinning
  5. Bortskaffande
1. Förebyggande

Den högsta nivån i avfallshierarkin är förebyggande. Här handlar det om att förhindra att avfall överhuvudtaget uppstår. Det kan uppnås genom att designa produkter som håller längre och undvika material och produkter som innehåller skadliga ämnen. Helt enkelt tänka hållbart redan i produktionsfasen och minska avfall vid källan.

2. Återanvändning

Om avfall inte kan förebyggas, är nästa bästa alternativ att återanvända det. Det innebär att använda produkter eller material igen för samma ändamål utan omfattande ombearbetning. Exempel kan vara att renovera och reparera utrustning eller att använda begagnade komponenter i nya produkter. Återanvändning sparar resurser och energi jämfört med att producera nytt.

3. Materialåtervinning

När återanvändning inte är möjligt, är materialåtervinning nästa steg. Då omvandlas avfall till nya material eller produkter. För farligt avfall innebär det att säkert behandla och omvandla det till användbara material, vilket minskar behovet av att utvinna nya råvaror och minskar miljöpåverkan. Ett exempel på det är vår hantering av spillolja, som raffineras till ny smörolja.

4. Energiutvinning

Om avfallet inte kan återanvändas eller materialåtervinnas, kan det användas för energiutvinning. Avfallet omvandlas då till energi, oftast genom förbränning. För farligt avfall kan detta ske i kontrollerade anläggningar där energin används för att producera elektricitet eller värme. Det är en bättre lösning än deponering, men innebär fortfarande att resurser förloras.

5. Bortskaffande

Den lägsta nivån i hierarkin är bortskaffande, vilket inkluderar deponering och förbränning utan energiåtervinning. Det är den minst önskvärda metoden eftersom den innebär att avfallet inte återanvänds eller återvinns, vilket leder till att värdefulla resurser går förlorade och att miljöpåverkan ökar.

Varför är avfallshierarkin viktig?

Genom att följa avfallshierarkin kan företag och samhällen minimera miljöpåverkan, spara resurser och främja hållbarhet. För företag som hanterar farligt avfall är det särskilt viktigt, för att säkerställa att avfallet hanteras på ett säkert och effektivt sätt så att det inte orsakar skada på människa och miljö.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down