Allmänna och särskilda villkor

Villkor - Utfärdat oktober 2021

1.1 Dessa allmänna villkor utgör avtalsinnehåll mellan Nemax Miljöhantering AB(’’Nemax’’) och kunden – om Parterna inte skriftligen avtalar något annat. För det fall att avtalshandlingarnas innehåll inte överensstämmer gäller följande tolkningsordning: 1) Det individuella Avtalet med Kund, 2) Nemax särskilda villkor för tjänster och 3) Nemax Allmänna villkor.

Tolkningsordningen gäller förutsatt att parterna inte uttryckligen avtalar något annat.

1.2 Nemax har rätt att ändra i eller göra tillägg i dessa Allmänna villkor. Ändringar sker med bindande verkan för kunden från och med 1 månad efter det att underrättelsen om ändringen lämnats genom Kundens faktura, och på Nemax hemsida eller via kundens mejl.

Ändrar Nemax villkoren till en betungande nackdel för Kunden, och Kunden inte vill acceptera de ändringarna eller tilläggen, äger Kunden rätt att inom 14 dagar från att underrättelsen ägt rum, invända mot ändring/tillägg och säga upp avtalet till upphörande vid den tidpunkt när ändringen/tillägget skulle bli gällande mot Kunden.

1.3 Nemax åtaganden omfattar varken kommunalt avfall eller avfall som omfattas av producentansvar, med undantag för om detta uttryckligen anges i det individuella avtalet med Kund.

2.1 Ett anbud från Nemax är inte bindande längre än 4 veckor. Undantag gäller för om annat anges i offert ut mot Kund.

2.2 Anbud och avtal förutsätter en sedvanlig kreditprövning. Nemax kan begära förskottsbetalning eller annan betryggande säkerhet om omständigheter ger fog för det. Försummar Kunden att betala i förskott eller ställa säkerhet när detta har begärts, har Nemax rätt att utan påföljd frånträda det aktuella anbudet eller, om avtal redan skulle ha ingåtts - att frånträda avtalet.

3.1 Om inte andra priser avtalats separat med Kund i det individuella avtalet, görs de priser som Nemax normalt tillämpar för aktuella tjänster eller produkter gällande.

3.2 Ändrade avgifter som Nemax betalar till eller erhåller från en tredje part, såsom höjda behandlingsavgifter, sänkta materialersättningar eller ökade transportkostnader m.m. har Nemax även rätt att med omedelbar verkan justera priset gentemot Kunden för ersättningar.

3.3 Nemax har alltid rätt att med 1 månads varsel justera gällande priser. Underrättelse om prisändringen lämnas genom faktura till Kunden, på Mina sidor på Nemax hemsida eller via Kundens mejl.

3.4 Utöver avtalat eller reguljärt pris för utförd tjänst eller levererad vara, har Nemax alltid rätt till särskild ersättning för väntetid, förutsatt att det förorsakas av Kunden eller tredje part.

4.1 Om Nemax kostnader för att fullgöra sina skyldigheter enligt avtal ökar till följd av 1) ny eller ändrade regler i lag eller annan författning, 2) ny rättspraxis, 3) införande/höjning av skatt eller annan allmän avgift, 4) ofullständiga eller oriktiga uppgifter från Kunden eller 5) utökning av eller annan ändring i Kundens verksamhet, har Nemax rätt att omedelbart höja sina priser för att kompensera sig den ökade kostnaden som följd.

5.1 Kunden ska mot faktura från Nemax i förskott betala hyror, abonnemangs- och administrationsavgifter och andra ersättningar som utgår med ett visst belopp per månad eller annan tidsperiod. Övriga avgifter och priser faktureras efter utförd leverans av tjänst. Även avgifter och merkostnader på grund av omklassificering m.m. enligt våra särskilda villkor faktureras i efterhand.

5.2 Kunden ska betala Nemax fakturor inom 30 dagar från ställt fakturadatum. Sker betalning inte inom rätt tid har Nemax rätt till dröjsmålsränta räntelagen (1975:635) samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav enligt gällande författningar.

5.3 Faktura ska kontrolleras av kund vid mottagandet. Eventuella invändningar mot en faktura ska framställas inom 6 månader från fakturadatum. Sker inte en invändning inom föreskriven tid får eventuella fel i fakturan som borde ha upptäckts vid en sådan kontroll därefter inte åberopas mot Nemax.

6.1 Avfall förblir Kundens egendom fram till dess att Nemax har accepterat att ta emot. Kommunalt avfall och avfall som omfattas av producentansvar blir aldrig Nemax egendom.

Äganderätten till farligt avfall förblir emellertid kundens till dess Nemax har 1) behandlat det farliga avfallet, eller 2) lastat det farliga avfallet på fordon för transport till behandlingsanläggning eller till dess Nemax har ställt det till behandlingsanläggningens förfogande för lossning på behandlingsanläggningen.

6.2 Uthyrda kärl ägs av Nemax. Hyresmannen får därför inte låna eller hyra ut, pantsätta, överlåta eller på annat sätt avhända sig Nemax kärl. Det hyrda kärlet får endast tömmas av Nemax eller med Nemax tillstånd, tömmas av kontrakterade entreprenörer. Den kontrakterade entreprenören ska av Länsstyrelsen beviljats tillstånd för hantering av för farligt avfall.

7.1 Kunden har ansvar för att uppgifter om avfallets ursprung, sammansättning, egenskaper, vikt, volym m.m., som lämnas till Nemax är korrekta. Om avfallet inte överensstämmer med de uppgifter Kunden lämnat eller vad Nemax annars hade skälig anledning att förvänta sig, har Nemax rätt till ersättning för de extra kostnader och det merarbete som avvikelsen kan ge upphov till. Ovanstående följer även enligt lagen om transport av farligt gods (2006:263).

7.2  Allt avfall ska sorteras i enlighet med de instruktioner som Nemax löpande kan lämna. Vid avvikelser har Nemax rätt till ersättning för extra kostnader och det merarbete som avvikelsen kan ge upphov till.

7.3 När Nemax ska utföra arbete hos Kunden, är det av vikt att Kunden ser till att väg fram till arbetsställe eller anvisad uppställningsplats är framkomlig och fri från hinder för att Nemax obehindrat och obegränsat ska kunna utföra avtalade tjänst/leverans. Kunden bär ansvar för skada på transportväg eller anvisad plats för uppställning av vara/leverans av tjänst.

7.4 Nemax har rätt att avbryta genomförandet av tjänst/leverans om att genomförandet inte kan ske utan risk för skada på person eller egendom.

7.5 Kunden ska se till att de lokaler och ytor där Nemax ska utföra arbete är ändamålsenliga och säkra ur arbetsmiljöhänseende. Kunden är samordningsansvarig för arbetsmiljön på arbetsstället.

7.6 Kunden ansvarar för att erforderliga tillstånd finns för att ställa upp behållare eller fordon på mark utanför Kundens fastighet.

7.7 Kunden ansvarar för att hyrda kärl är försäkrade mot brand och stöld.

8.1 Nemax har rätt att genomföra sina skyldigheter och prestationer enligt avtal mot Kunden, helt eller delvis, genom underentreprenör/er.

9.1 Om ingen annan avtalstid är angiven i ett individuellt avtal, gäller avtalet från undertecknandet 1 år med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Sägs avtalet inte upp förlängs det 1 år i taget med 3 månaders uppsägningstid.

9.2 Nemax har alltid rätt att säga upp avtal till omedelbart upphörande, om Kunden 1) inställer sina betalningar samt inleder förhandling om ackord eller med befogad anledning kan antas vara på obestånd, 2) försummar att iaktta avtalsmässiga skyldigheter och inte vidtar rättelse inom 7 dagar efter det att försummelsen påpekats av Nemax eller 3) begår ett väsentligt avtalsbrott.​

9.3 Nemax har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om ägarförhållandena hos Kunden skulle förändras.

10.1 Reklamation avseende ett fel eller brist i tjänst eller produkt som har tillhandahållits av Nemax ska ske skriftligen. Framställan ska genast efter det att felet eller bristen märkts eller borde ha märkts av Kunden. Kunden får inte åberopa fel eller brist som inte har reklamerats skriftligen inom 1 månad efter det att tjänsten utfördes eller varan levererades, med undantag för annan utfäst tidsfrist enligt individuellt avtal med kund.

10.2 Om en av Nemax tillhandahållen tjänst eller produkt är behäftad med fel eller brist som inte beror på Kunden eller Kundens personal, ska Nemax med den skyndsamhet som efter omständigheterna skäligen bör krävas och efter eget val, på egen bekostnad antingen åtgärda felet eller bristen, företa omleverans eller medge Kunden ett prisavdrag skäligt motsvarande felet.

10.3 Utöver vad som anges i punkt 10.2 ansvarar Nemax inte för fel och brister.

10.4 Nemax ansvarar inte för ideella produktionsbortfall, utebliven vinst, utebliven inbesparing eller annan indirekt skada oavsett slag i något fall. Nemax skadeståndsansvar för andra skador är begränsat till arvodets storlek, dock högst 10 prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Begränsningarna i det föregående gäller dock inte om skada förorsakas uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet från Nemax sida.

10.5 Nemax ansvarar inte i något fall för en skada som är en oundviklig följd efter Kundens anvisningar.

11.1  Om Nemax skyldighet och prestationer enligt avtal skulle hindras, avsevärt försvåras eller fördyras till följd av något förhållande eller omständigheter som Nemax inte kan råda över, vare sig det uppstår för Nemax eller för någon av Nemax underleverantörer – såsom(men även inte begränsat till) strejk eller annan arbetskonflikt (oberoende om Nemax är part i sådan konflikt eller inte), krig, mobilisering, upplopp, översvämning, export- eller importkontroll, eldsvåda, epidemi, pandemi, valutarestriktioner, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, allmän knapphet på transportmedel, avbrott i driften av teknisk anläggning eller utrustning eller fel i eller försening av leverans från underleverantör som förorsakas av sådan omständighet – ska, så länge ett sådant förhållande består, Nemax underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet inte utgöra avtalsbrott eller grund för skadestånd eller annan påföljd.

11.2 Punkt 11.1 gäller vare sig det uppstår för Nemax eller för någon av Nemax underleverantörer.

12.1 Bortsett från sådan information som redan vid mottagandet är allmänt känt eller därefter blir allmänt känt eller tillgänglig av annan anledning, så förbinds Nemax och Kunden var för sig och gentemot varandra att iaktta sekretess beträffande information om affärs- och driftförhållanden. Ett åsidosättande av detta åtagande utgör avtalsbrott.

12.2 Åtagandet i 12.1 gäller inte information som en part erhållit från tredje man utan sekretessförbehåll.

13.1 NEMAX Miljöhantering AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inkommer och behandlas enligt GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/670 från 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG). Det betyder att NEMAX även är ansvarig över att dina rättigheter tas tillvara och bakom varje behandling av dina personligauppgifter finns ett förbestämt syfte och ändamål med en laglig grund. Vi har sammanställt dina rättigheter, våra principer för personuppgiftsbehandling och de ändamål med behandlingen som har laglig grund enligt GDPR i vår integritetspolicy. Läs vidare här: https://www.nemax.se/integritetspolicy/.

Vid frågor gällande GDPR vänligen kontakta oss på vår Kundsupport:

info@NEMAX.se

0585-260 95

14.1 Tvist i anledning av avtalet ska, om inte annat följer vid en tillämpning av punkt 14.2, slutligt avgöras genom allmän domstol.

14.2 Utan hinder av vad som föreskrivs i punkt 14.1 får Nemax väcka talan mot Kunden vid kronofogdemyndighet eller allmän domstol för erhållande av fordran avseende ersättning för tillhandahållen tjänst eller leverans.

Särskilda villkor - Utfärdat december 2021

1.1 Dessa särskilda villkor ska, om parterna inte skriftligen avtalar något annat, vara avtalsinnehåll mellan Nemax Miljöhantering AB(’’Nemax’’) och Kunden när Kunden ger i uppdrag åt Nemax att hantera farligt avfall (FA). Utöver vad som föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Nemax Allmänna villkor

2.1 Om individuellt avtal anger det, ska Nemax svara för hämtning av FA hos kund samt transporten och omhändertagandet av kundens FA. Nemax har i ansvarar att FA lämnas till, av bemyndigad myndighet godkänd, slutgiltigt insamlare/anläggning samt att all övrig hantering av FA sker i enlighet med vid var tid gällande lag, övriga författningar, myndighetsbeslut och allmänna råd.

2.2 Nemax har rätt att neka eller avbryta hämtning av FA om Nemax gjort bedömningen att det föreligger risk för skada på person, miljö eller egendom.

2.3 Vid utförandet efter avrop/schema avhämtas beställt FA. Nemax ansvarar för att transporten till slutgiltig insamlare utförs enligt bestämmelserna i ADR-S. Avfallet transporteras till anläggning med tillstånd enligt miljöbalken (1999:808) till mellanlagring eller behandling av FA. Transportdokument utfärdas av Nemax eller en av Nemax underleverantör vid hämtning.

3.1 Kunden ska genom lämplig provtagning och analys eller på annat ändamålsenligt och tillförlitligt    sätt informera sig om sitt FA och vad för kemikalisk sammansättning samt fysikaliska egenskaper det har.

3.2 Kunden har möjlighet att anlita och ge Nemax i uppgift att utföra uppgifter som framgår av punkt 3.1.

3.3 Kunden ska, om inte annat framgår av avtal, informera Nemax genom telefonsamtal eller mejl om vad för FA som ska hämtas. Vid sådana omständigheter som anges i 3.2 ska kunden tillgodose efterfrågat informationsmaterial, såsom säkerhetsdatablad, processbeskrivningar för verksamhetens produktion som kan vara väsentligt avgörande för avfallets egenskaper och karaktär eller annan relevant information som kan påverka avfallet, i högsta möjliga mån. Innan en sådan redogörelse eller sådant förarbete upprättats och tagits i beaktan av Nemax, kan inte FA hämtas av Nemax eller lämnas till Nemax.

3.4 Finns anledning att anta att FA som ska hämtas av Nemax eller lämnas av Kunden kan komma att bli föremål för deponering, ska FA karakteriseras och framkommande uppgifter dokumenteras i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (NFS 2004:10), kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, eller senare gällande föreskrift samt allmänna råd (NFS 2011:2).

3.5 Nemax upprättar transportdokument enligt 6 kap. 19 § avfallsförordningen (2020:614) och/eller ADR-S 2021, kapitel 5.4 eller senare gällande förordning upprättas.

3.6 Kunden ska, om Nemax begär det, med avseende på ett parti FA överlämna analysresultat avseende eller prov på partiet innan det får lämnas till Nemax. Analys ska ske i enlighet med de villkor som Nemax kan fastställa. Analys kan även ges Nemax i uppgift att upprätta.

3.7 Nemax kan agera ombud åt kunden för utförande av rapportering till avfallsregister enligt 6 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) anteckningsskyldighet för avfallsproducent.

Avfallsrapport gällande avhämtat, antecknat och inrapporterat FA kan hämtas på Mina Sidor www.nemax.se.

4.1 Kunden ansvarar för att FA som har hämtats av eller lämnats till Nemax har den angivna sammansättning och de egenskaper som har presenterats i kommunikationen till Nemax. Detta oavsett om Nemax skulle ha biträtt Kunden vid upprättandet av rapport, transportdokumentationen eller avfallsdeklaration.

4.2 Om FA som har hämtats eller lämnats till Nemax skulle avvika från vad som uppgivits i redogörelse har Nemax rätt till ersättning från Kund för de kostnader, skador och förluster som Nemax kan förorsakas till följd av sådan avvikelse. Nemax kan även, på kundens bekostnad, återsända aktuellt FA eller det som återstår av detta till Kunden.

4.3 Sortering och arbetskostnad ingår i priser för våra användande av våra kärl. Om de utsorterade materialen är orena/osorterade äger Nemax rätt att debitera behandlingsavgift.

5.1 Avlämnas FA i förpackning som inte tillhandahållits av Nemax, ska förpackningen uppfylla följande rekvisit: a) vara av god kvalitet ;b) väl förslutet; c) uppfylla de krav som från tid till annan kan uppställas enligt lag, författning eller råd, exempelvis av ADR-S eller av Nemax; c) vara tydligt märkt och etiketterat på ett varaktigt sätt med avsändare och innehåll enligt anvisningar från Nemax samt med uppgifter som enligt lag eller annan författning ska anges; d) inte fyllas till mer än 90 % eller innehålla material som kan förhindra eller försvåra pumpning; e) ska betraktas som engångsförpackning och inte behöva återlämnas till kund.

5.2 För vissa typer av FA kan särskilda fastställda krav och villkor av Nemax avseende sortering, förpackning, vikt, dimensioner eller annat gälla. Kunden är skyldig att före avlämnande kontrollera med Nemax om sådana villkor finns och, om så är fallet även iaktta och förhålla sig till dessa.

5.3 Om Kunden försummar sina antaganden i något avseende gällande punkt 5.1 eller 5.2, blir kund ersättningsskyldig alla kostnader, förluster och skador som Nemax kan förorsakas till följd av denna försummelse. Om försummelsen skulle väsentligt försvåra Nemax hantering eller medföra väsentlig kostnadsökning för Nemax, får Nemax i stället på Kundens bekostnad återsända det aktuella partiet FA eller det som återstår av detta till Kunden.

6.1 Transport av FA ingår i Nemax uppgift om detta särskilt avtalats mellan parterna.

6.2 Kunden får inte lämna FA till Nemax om inte Nemax uttryckligen har samtyckt till att ta emot detta i kommunikationen.

6.3 Kunden står för faran för FA fram till det att detta har avlämnats till Nemax eller mottagits av Nemax eller av Nemax anlitad underleverantör (transportör) för transport. Detta framgår även i de Allmänna villkoren.

6.4 När transport av FA ombesörjs av Nemax tillhandahålls godsdeklarationen enligt ADR-S samt transportdokumentationen enligt avfallsförordningen av Nemax, samt även etikettering och emballering.

6.5 Vid sådan omständighet som anges i 6.4 gäller det att Kunden ska försäkra sig om att hämtning och borttransport av FA kan genomföras obehindrat. Om det inte är uppenbart eller tydligt vilket material/fraktion som ska transporteras ska Kunden även ombesörja det material/fraktion som ska borttransporteras försäkra sig om att på ett tydligt sätt ange vad som ska hämtas eller se till att det på platsen finns personal som kan peka ut det. För att Nemax hantering av FA ska ske så smidigt som möjligt, ska Kunden genast underrätta Nemax om detta.

Särskilda villkor, Oljeavskiljare, Cisternkontroll & Service - Utfärdat december 2021

Dessa särskilda villkor ska, om parterna inte skriftligen avtalar något annat, vara avtalsinnehåll mellan Nemax Miljöhantering AB(’’Nemax’’) och Kunden när Kunden ger i uppdrag åt Nemax att hantera service och kontroll av oljeavskiljare och cistern. Utöver vad som föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Nemax Allmänna villkor.

2.1 Kunden ansvarar för att lämna över de handlingar, dokumentation och upplysningar som kan vara nödvändig för Nemax att ta del av för att utföra arbetet eller förenkla arbetet. Ovanstående material kan Nemax eller en av Nemax underleverantör efterfråga innan utförande av arbete. Ovanstående information ska innehålla:

-        hur cisternen/oljeavskiljaren är utformad/konstruerad;

-        var cisternen/oljeavskiljaren är belägen

-        vad för innehåll cisternen har/haft

-        hur cisternen har använts och vad som har förvarats

-        vilka risker som kan tänkas vara aktuella vid genomförandet av uppdraget.

2.2 Kundens ansvar över att Nemax kan uppställa fordon och utrustning på en lämplig och ändamålsenlig plats i anslutning till arbetsområdet. Nemax, eller av Nemax anlitad underleverantör ska kunna beredas tillträde till lokaler, anläggningar och andra utrymmen som krävs för att Nemax ska obehindrat kunna utföra tjänst hos kund.

Kunden bör även avlägsna hinder som kan förhindra eller försvåra Nemax utförande av arbetet, samt avlägsna föremål som kan komma till skada vid utförande av arbetet. Försummar kunden detta ansvarar Kunden själv för aktuell eller eventuell skada som kan uppstå i anslutning till detta.

3.1 Nemax ska rätta sig efter gällande säkerhetsföreskrifter och direktiv från Kunden vid tjänstens fullgörande.

3.2 Nemax besiktningar och kontroller genomförs enligt standard SSN-858 och följer MSB 2018:3 samt NFS 2021:10 och dess senare lydelser.​

3.3 I Nemax arbete ingår dokumentation av kontrollen i kontrollrapport där aktuella eller eventuella fel och brister noteras och meddelas därom. Kontrollrapporten finns alltid tillgänglig på Mina Sidor. Vid utförande av tjänsten kan dokumentationen och kontrollen hos Kund utföras och lagras av en av Nemax underleverantörer. Förevarande fall förutsätter överföring av Kundens uppgifter mellan Nemax under leverantör och Nemax för att uppfylla den aktuella avtalsprestationen.

3.4 Nemax har rätt att utföra arbetet på annat sätt, t.ex. genom användande av annat material eller annan metod, om det antingen inte är möjligt att utföra arbetet på det sätt som avtalats eller om funktionen eller nyttan för Kunden inte påverkas negativt.

4.1  Kund ansvarar för att utnämna en kontaktperson och informera leverantören om hur denna kan kontaktas. Vid frånvaro så som semester, tjänstledighet, långtidssjukdom etc. ska parterna meddela varandra om vem/vilka som är vikarie för ordinarie kontaktperson och dennes kontaktuppgifter. Kund och Nemax ska tillhandahålla varandra kontaktdetaljer att gälla vid verksamhetsstörning, krissituation eller andra exceptionella omständigheter.  

Särskilda villkor, Utbildningar - Utfärdat december 2021

Dessa särskilda villkor ska, om parterna inte skriftligen avtalar något annat, vara avtalsinnehåll mellan Nemax Miljöhantering AB() och Kunden när Kunden ger i uppdrag åt Nemax att utbilda. Utöver vad som föreskrivs i dessa särskilda villkor gäller även Nemax Allmänna villkor.

Nemax ansvarar för planering, genomförande och kommunikation gällande det beställda utbildningstillfället. Antalet platser för varje kurstillfälle är begränsat av pedagogiska skäl. Antal platser och upplägg meddelas av utbildningsansvarig.

Anmälan är bindande och bekräftas via e-post. Deltagare erhåller sin plats i den ordning som anmälan inkommer. Nemax förbehåller rätten att ställa in utbildningen vid för lågt deltagarantal, eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning utöver utbetalas inte och blir utbildningen inställd meddelas kund senast en vecka innan start.​

Vid anmälan till kurs får deltagare e-post med bekräftelse och information gällande utbildningstillfället/en.

Avbokning ska ske skriftligen senast 14 dagar före kursstart. Vid sen avbokning 14-8 dagar debiteras halva avgiften. Vid avbokning från 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom företaget efter meddelande om detta till Nemax.

Vid förhinder såsom sjukdom eller annan omständighet utom kontroll från Nemax sida kan den beställda kursen bokas om efter samråd om nytt datum med kund.

Rapporter, redovisningar och övriga dokument lagras på din egen sida under Mina sidor på www.nemax.se.

Betalningsvillkor enligt Allmänna villkor. Moms tillkommer på samtliga priser.

Kund ansvarar för rätt fakturainformation vid beställningar. Korrekt adress, referens, inköpsnummer samt mejladress för mottagande av faktura måste anges.

NEMAX Miljöhantering AB förbehåller sig rätten till prisjusteringar orsakade av skatteändringar eller förändring av andra kommunala eller statliga avgifter samt enligt Allmänna villkoren.

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsprogram, byte till distansundervisning från fysiska träffar och även möjlighet att ställa in planerad kurs fram till 14 dagar innan startdatum. Alla deltagare eller bokningsansvarig blir meddelad skriftligen.

NEMAX Miljöhantering AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inkommer och behandlas enligt GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/670 från 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG). Det betyder att NEMAX även är ansvarig över att dina rättigheter tas tillvara och bakom varje behandling av dina personligauppgifter finns ett förbestämt syfte och ändamål med en laglig grund. Vi har sammanställt dina rättigheter, våra principer för personuppgiftsbehandling och de ändamål med behandlingen som har laglig grund enligt GDPR i vår integritetspolicy. 

Vid frågor gällande GDPR vänligen kontakta oss på vår Kundsupport:

info@nemax.se

0585-260 95

Relaterade sidor

© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down